Cijene pogrebnih usluga

DOO ,,K O M U N A L N O CETINJE 

Služba za pružanje pogrebnih usluga

r.b Vrsta usluge Cijena saPDV-om u €
1. Štampanje plakata po komadu 0,30
2. Raznošenje i postavljanje plakata po komadu u gradskompodručju 0,50
3. Naknade za objavljivanje čitulja  po zahtjevima stranke udnevnim novinama 2,38
4. Prevoz pokojnika ili pogrebne opreme u gradskom području 18,00
5. Prevoz pokojnika ili pogrebne opreme van gradskog područja po pređenom km 18,00+0,50
6. Prevoz pokojnika van granica Crne Gore po pređenom km 18,00+0.50
7. Režijski čas čekanja vozača sa pogrebnim vozilom 10,00
8. Usluge letovanja limenog sanduka (sa materijalom) 30,00
9. Usluge korišćenja ozvučenja ispred kapele 5,00
10. Upotreba kapele po započetom času 3,00
11. Sahrana pokojnika na groblju 60,00
12. Režijski čas čekanja radnika na sahrani 8,00
13. Eshumacija posle isteka 10 godina- po grobnici 150,00
14.
15.
16. Godišnja naknada za održavanje groblja 25,00
17. Ručni iskop sa zatrpavanjem i odvoz viška zemlje po m³ 45,00
18. Intervencije po nalogu istražnog sudije ili uprave policije 200,00
19. Pratilac za prevoz pokojnika na obdukciju u Podgorici 30,00
20. Naknada za korišćenje rashladnog uređajadrugog pravnog ili fizičkog lica u kapeli Preduzeća 25,00
21. Stavljanje pokojnika u rashladnu komoru do 24 sata 50,00
22. Donošenje rešenja radi prenosa grobnice sa jednog na drugo lice 28,00
23. Izrada grobnice  (brušen granulat)  sa jednim ukopom 2.250,00
24. Izrada grobnice  (brušen granulat)  sa jednim ukopom i kosturnicom 2.350,00
25. Izrada grobnice  (brušen granulat)  sa jednim ukopom, kosturnicom i piramidom 2.750,00
26. Izrada grobnice  (brušen granulat) sa dva ukopa 2.600,00
27. Izrada grobnice (brušen granulat) sa dva ukopa i kosturnicom 2.700,00
28. Izrada grobnice (brušen granulat) sa dva ukopa, kosturnicom i piramidom 3.100,00
29. Izrada dupleks grobnice (brušen granulat) sa četiri ukopa 4.800,00
30. Izrada dupleks grobnice (brušen granulat) sa četiri ukopa ikosturnicom 4.900,00
31. Izrada dupleks grobnice (brušen granulat) sa četiri ukopa,kosturnicom i piramidom 5.300,00
32. Izrada grobnice (priprema za mermer) sa jednim ukopom 2.150,00
33. Izrada grobnice (priprema za mermer) sa jednim ukopom ikosturnicom 2.250,00
34. Izrada grobnice ( priprema za mermer) sa jednim ukopom,kosturnicom i piramidom 2.650,00
35. Izrada grobnice  (priprema za mermer) sa dva ukopa 2.500,00
36. Izdara grobnice  ( priprema za mermer) sa dva ukopa ikosturnicom 2.600,00
37. Izrada grobnice  (priprema za mermer) sa dva ukopa,kosturnicom i piramidom 3.000,00
38. Izrada dupleks grobnice (pripreme za mermer) sa četiri ukopa 4.600,00
39. Izrada grobnice  (priprema za mermer)  sa četiri ukopa ikosturnicom 4.700,00
40. Izrada grobnice  (priprema za mermer)  sa četiri ukopa,kosturnicom i piramidom 5.100,00
41. Rekonstrukcija postojeće grobnice, rušenjem iste i izrada nove 2.200,00
42. Rekonstrukcija nadzemnog dijela postojeće grobnice, rušenjemistog i izrada novog 1.600,00
43. Rekonstrukcija I okvira postojeće grobnice, rušenje istog i izradanovog 550,00
44. Rekonstrukcija II okvira postojeće grobnice, rušenje istog iizrada novog 550,00
45. Rekonstrukcija ploče postojeće grobnice, rušenje iste i izradanove 450,00
46. Izrada kosturnice posebno 200,00
47. Izrada kosturnice u sklopu nove grobnice 100,00
48. Izdavanje saglasnosti registrovanom preduzetniku za izvođenjemermernih radova izgradnje i okvira  (sa priključkom na elektroi vodovodnu instalaciju radne jedinice) 50,00
49. Izdavanje saglasnosti registrovanom preduzetniku za izvođenjemermernih radova izgradnje II okvira (sa priključkom na elektro i vodovodnu instalaciju radne jedinice) 50,00
50. Izdavanje saglasnosti registrovanom preduzetniku za izvođenjemermerskih radova izgradnje ploče (sa priključkom na elektro ivodovodnu instalaciju radne jedinice) 50,00
51. Izdavanje saglasnosti registrovanom predizetniku za izvođenjemermerskih radova izgradnje piramide (sa priključkom na elektroi vodovodnu instalacije radne jedinice) 25,00
52. Izrada piramide u sklopu izrade nove grobnice 400,00
53. Izrada piramide 500,00
54. Odjeća za pokojnika (odijelo, košulja, cipele, veš i kravata) 123,90
55. Izdavanje saglasnosti za izvođenje radova izgradnje betonske piramide 25,00
56. Izrada grobnice sa tri ukopa (brušen granulat) 2.950,00
57. Izrada grobnice sa tri ukopa (priprema za mermer) 2.850,00
58. Izrada betonskih ploča ( oklopa) dimenzije 90 x 44 x 4 cm 25,00
59. Izrada betonskog trotoara oko grobnice dimenzija 3m² i 15 cm debljine 5napomena (maksimalna širina trotoara oko grobnice 22 cm) 300,00
60. Prihvat materijala iz bolnice ,,Danilo I“ i pothranjivanje u njihovo grobno mjesto na Novom groblju 30,00
61. Objava na sajtu Službe za poslove pružanja pogrebnih usluga
Objava o smrti 0
62. Objava pomena do 50 riječi 5,00
63. Objava pomena od 50 do 100 riječi 10,00
64. Objava pomena preko 100 riječi 15,00
65. Objava poslednjeg pozdrava do 50 riječi 5,00
66. Objava poslednjeg pozdrava od 50 do 100 riječi 10,00
67. Objava poslednjeg pozdrava preko 100 riječi 15,00

Korisnici usluga koji su kupili komplet opremu kod  DOO ,,Komunalno” Cetinje, imaju popust na cijenu sledećih usluga, i to:

Vrsta usluge Cijena saPDV-om u €
1. Štampanje plakata po komadu 100 %
4. Prevoz pokojnika ili pogrebne opreme u gradskom  području 100 %
7. Režijski  čas čekanja vozača  sa pogrebnim vozilom 100 %
9. Usluge korišćenja ozvučenja ispred kapele 100 %
12. Režijski čas čekanja radnika na sahrani 100 %
10. Upotreba kapele po započetom času 50% popusta
8. Usluge letovanja limenog sanduka (sa materijalom) 50% popusta
21. Stavljanje pokojnika u rashladnu komoru do 24 sata 50% popusta

Za lica čije je prebivalište van opštine Cetinje, cijena usluga za izradu novih  grobnica se  uvećava  100%.

                                                                                                         VD   IZVRŠNOG DIREKTORA       

                                                                                                                        DANIJELA BANOVIĆ